องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ และความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดเหตุไฟไหม้ แก่นักเรียนและคุณครูในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จำนวน 5 โรงเรียน โดยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้ฝึกอบรมให้แก่นักเรียนและคุณครู โรงเรียนบ้านทางตรง

ข่าว และกิจกรรม