องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

สมาชิกสภา

  นายมงคล สมบูรณ์ทรัพย์
ประธานสภา
  นายช้อย เสือน้อย
หมู่ที่ 8
    นายขจร โททอง
หมู่ที่ 12
    นายประเนตร์ โพธิ์งาม
หมู่ที่ 10
 
 
   
    นายภานุพงศ์ มังคละ
หมู่ที่ 7
    นายวัฒนา จำปาทอง
หมู่ที่ 12
    นายสมพงษ์ แก่นเมือง
หมู่ที่ 10
    นายสันติ เหมกระจ่าง
หมู่ที่ 4
    นายสุเทพ โอวาท
หมู่ที่ 6
  นางจงจิตต์ ถนอมขวั
รองประธานสภา
  นายจำรูญ กามินี
หมู่ที่ 9
  นายชินวัฒน์ เต็มศิริ
หมู่ที่ 5
    นายบุญทรง คล่องกำไร
หมู่ที่ 2
    นางสาวสมหวัง เตชะมา
หมู่ที่ 5
    นายพรชัย เนตรดี
หมู่ที่ 2
    นายกำพล สลับศรี
หมู่ที่ 11
    นายวิรัช กระทุ่มทอง
หมู่ 8
    นายสมศักดิ์ ส่งเสริม
หมู่ที่ 7
    นายสุเชาว์ ขาวสุทธิ
หมู่ที่ 6

บุคลากร