องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บางพระ พ.ศ. 2555-2559

แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2555-2557

แผนการดำเนินงาน
 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2555

รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
  รายงานผลการติดตาม และประเมินผล พ.ศ. 2554

บริการประชาชน