องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ข้อมูลสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน
  ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
สารบัญคู่มือสำหรับประชาชน
1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
  2. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
  3. การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  4. การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
  5. การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  6. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  7. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
  8. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  9. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
  10. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
  11. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  12. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
  13. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  14. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  15. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
  16. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  17. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
  18. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
  19. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  20. การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
  21. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
  22. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำของ อปท. ถึงแก่กรรม)
  23. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท..
  24. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.
  25. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท. ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติในหน้าที่)
  26. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  27. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
  28. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  29. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ
  30. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามาตรา 33
  31. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
  32. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
  33. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  34. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
  35. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
  36. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
  37. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  38. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
  39. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
  40. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  41. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
  42. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
  43. การแจ้งขุดดิน
  44. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
  45. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
  46. การแจ้งถมดิน
  47. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  48. การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
  49. การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
  50. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
  51. การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
  52. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
  53. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วท้องถิ่น
  54. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  55. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  56. การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา 32
  57. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  58. คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาต
  59. คู่มือการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
   
   
   
   
   
   
   

บริการประชาชน