องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
"บางพระเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

องค์ประกอบวิสัยทัศน์แยกได้ดังนี้
1. ยกระดับคุณภาพชีวิต หมายถึง
- ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
- ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์แข็งแรง
- ประชาชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์
- ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง
- มีการบริหารจัดการที่ดี

2. แนวคิดพัฒนาการศึกษา หมายถึง พัฒนาความก้าวหน้าของโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาเสริมสร้างเยาวชน ประชาชนให้มีความรู้ รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีท้องถิ่น 
3. นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เพื่อตอบสนองความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคมและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. พิทักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การปลูกฝังและรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ชุมชน ประชาชน รู้จักอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

พันธกิจตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์
3. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ประเพณีท้องถิ่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. จัดให้มีการบริการประชาชนที่เป็นมาตรฐาน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (GOAL)
1. การศึกษาในเขตพื้นที่ได้รับการพัฒนา เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอ
4. ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ และสืบสานต่อไป
5. แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
6. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐาน

ประวัติ