องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ข้อมูลสภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลบางพระเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 โดยใช้อาคารของสภาตำบลบางพระ เลขที่ 177-178 หมูที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ เป็นที่ทำการ และปัจจุบันองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระ ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ 11 ถนนสาย 3144 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอศรีราชา มีพื้นที่ 152 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ : ติดต่อกับเทศบาลเมืองแสนสุขและเทศบาลตำบลเหมือง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี
ทิศใต้ : ติดต่อกับเทศบาลเมืองศรีราชาและเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชาและอ่าวไทย

แหล่งน้ำที่สำคัญ
1. อ่างเก็บน้ำบางพระความจุประมาณ 117 ล้านลูกบาศก์เมตร 
2. อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งดินดำ ความจุประมาณ 5 แสนลูกบาศก์เมตร
3. ลำห้วยธรรมชาติมี 5 สายได้แก่
(1) ลำห้วยกุ่ม
(2) ลำห้วยท่าไทร
(3) ลำห้วยกรุ
(4) ลำห้วยทางตรง
(5) ลำห้วยลิ้นจี่

เส้นทางการคมนาคมที่สำคัญ 
1. ถนนทางหลวงหมายเลข 7 (สายบายพาส 36 เดิม) 
2. ถนนสาย 3144 (1) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (หนองมน)
3. ถนนสาย (ชบ.4036) วงเวียนตายาย – สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
4. ถนนสาย 3144 (2) ตอนแยกเข้าวนอุทยานเขาเขียว
5. ถนนสาย ชบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 7 บ้านทางตรง 
6. ถนนสุขุมวิท

อาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรกรรม ค้าขาย ประกอบธุรกิจขนาดย่อม รับจ้างในสถานประกอบการ และอาชีพทำการประมง

สถานศึกษา
1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 1 แห่ง ได้แก่
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5 โรงเรียน ได้แก่
(1) โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
(2) โรงเรียนบ้านห้วยกรุ
(3) โรงเรียนบ้านทางตรง
(4) โรงเรียนวัดตโปทาราม
(5) โรงเรียนวัดเขาฉลาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่า จำนวนเด็กเล็ก 70 คน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งดินดำ จำนวนเด็กเล็ก 65 คน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด 7 แห่ง ได้แก่ 
(1) วัดปาลิไลวัน หมู่ที่ 4
(2) วัดพรหมาวาส หมู่ที่ 4
(3) วัดเขาไม้แดง หมู่ที่ 5
(4) วัดบ้านห้วยกรุ หมู่ที่ 7
(5) วัดตโปทาราม หมู่ที่ 8
(6) วัดจุลบรรพต (วัดหนองข่า) หมู่ที่ 11
(7) วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) หมู่ที่ 11

- สำนักสงฆ์ 3 แห่ง ได้แก่
(1) สำนักสงฆ์เขาเขียวโฆษิตตาราม หมู่ที่ 7
(2) สำนักสงฆ์โสธรธรรมนิมิตร หมู่ที่ 8 
(3) สำนักสงฆ์ไทรงาม หมู่ที่ 12

- ศาลเจ้า 4 แห่ง ได้แก่
(1) ศาลเจ้าเกียวกัวแปะกง หมู่ที่ 5
(2) ศาลเจ้าฮุดโจ้ว หมู่ที่ 11
(3) ศาลเจ้าพ่อดำดง หมู่ที่ 11
(4) ศาลเจ้ากวนอู หมู่ที่ 12

สถานพยาบาล
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกุ่ม หมู่ที่ 5 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรุ หมู่ที่ 7

การท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
1. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ
3. น้ำตกชันตาเถร 
4. อ่างเก็บน้ำบางพระ 
5. รอยพระพุทธบาทบางพระ

ประวัติ