องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

นโยบายของผู้บริหาร

เจตจำนงของผู้บริหาร
   ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 

คำแถลงนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล บางพระ
ของ
นาย สมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางพระ
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บางพระ
วันที่ 19 ธันวาคม 2554

กราบเรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่กระผม นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางพระได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล บางพระเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล บางพระ โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยตรง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 5 ) พุทธศักราช 2546 มาตรา 58/5 ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนั้นกระผมจึงขอแถลงนโยบายในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ดังนี้

1. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
มีจุดมุ่งหมายในการสร้างระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการและเป็นธรรม โดยมีแนวทางในการบริหารดังนี้ 
1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ติดตามตรวจสอบการทำงาน
1.2 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เน้นการทำงานเป็นทีมโดยยึดผลสำเร็จของงานและความพึงพอใจของประชาชนเป็นที่ตั้ง1.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในทุกด้านให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน1.4 สร้างระบบการบริหารการจัดการที่ดี โดยเน้นการบริหารราชการเพื่อประโยชน์โดยรวมของประชาชนเป็นหลัก ในการให้บริการประชาชนจะต้องสะดวก รวดเร็วและถูกต้องเป็นที่ประทับใจต่อประชาชนที่มารับบริการ บริหารงบประมาณด้วยความประหยัดและโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม มีการตรวจสอบจากภาคประชาชน1.5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ มีการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยผ่านทางสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล บางพระอย่างทั่วถึง

2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
2.1 ในการพัฒนาการศึกษานั้น จะมุ่งเน้นในการพัฒนา ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยเริ่มจากพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล บางพระ ให้มีคุณภาพมากขึ้นทั้งในด้านสถานที่ ด้านสื่อการเรียนการสอนพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี เก่ง และศึกษาอย่างมีความสุข 
2.2 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อทำกลุ่มอาชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง นำคุณธรรม จริยธรรมเข้ามาใช้ในการดำรงชีวิต
2.3 การส่งเสริมสุขภาพ มุ่งเน้นให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติดโดยการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 
2.4 การพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในเด็ก ส่งเสริมบทบาทสตรี ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
นันทนาการให้แก่ผู้สูงวัย ตลอดจนให้ความดูแลใส่ใจในคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้

3. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้ท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวทางดังนี้
3.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบางพระที่สามารดำเนินการได้ เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ส่งเสริมการ รวมกลุ่มอาสาสมัครที่จะพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม 
3.2 เพิ่มพื้นที่สีเขียวขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับในพื้นที่สาธารณะ และบริเวณริมถนนทำให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน
3.3 การลดปริมาณขยะ น้ำเสีย และมลพิษโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะที่แหล่งกำเนิดและให้ความรู้แก่ประชาขนในการคัดแยกขยะ มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำจากลำน้ำธรรมชาติที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำบางพระ ตลอดจนให้ความสำคัญในการจัดการระบบน้ำใช้ในครัวเรือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
นโยบายนี้มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ให้มีรายได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีแนวทางดังนี้
4.1 มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่อยากมาสัมผัสกับธรรมชาติเพื่อสร้างรายให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เส้นทางจักรยาน 
4.2 เศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ เน้นให้ความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์

5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยมีแนวทางดังนี้
5.1 พัฒนาระบบประปา และไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
5.2 ปรับปรุงระบบการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย
5.3 ปรับปรุงระบบการจัดการน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
5.4 ปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างถนนให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

6. นโยบายด้านการอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
โดยการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ของท้องถิ่น พร้อมทั้งอนุรักษ์ให้อยู่คู่ท้องถิ่นสืบต่อไป
ท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องตำบลบางพระที่เคารพทุกท่าน กระผมขอเรียนให้ทราบว่านโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระในวันนี้ กระผมถือเป็นพันธะสัญญาที่จะต้องดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น ซึ่งกระผมขอให้ความเชื่อมั่นว่าในระยะเวลาที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจะนำพาท้องถิ่นไปสู่การพัฒนาที่เจริญก้าวหน้า เป็นท้องถิ่นที่มีสังคมรู้รักสามัคคีเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข และพร้อมใจกันที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสืบไป ท้ายนี้กระผมในนามของคณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจจากท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระทุกท่าน ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่จะนำท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่มีความตื่นตัวอย่างมีพลังอยู่ตลอดเวลา
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารบ้านเมืองที่ดี สังคมมีคุณธรรม ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสืบไป

"ขอขอบคุณครับ..."

ประวัติ