องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2018-12-06   การจัดตั้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง
2018-11-29   การเข้าใช้แอปพลิเคชันแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง (Traffy Fondue)
2018-11-29   เชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 9 (วันพ่อแห่งชาติ)
2018-11-28   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
2018-11-27   โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2
2018-11-22   ประกาศ การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-11-19   ขอเชิญชวนร่วมจัดตั้งกองทุนประทีปแห่งธรรม
2018-11-07   ประกาศ เรื่อง อนุมัติและใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2018-11-07   ประกาศ เรื่อง อนุมัติและใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
2018-11-07   ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางพระ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1-2)
2018-10-30   เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ จุลสาร วารสาร นิตยสาร ที่อยู่ในสภาพดี โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน
2018-10-19   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-10-11   มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2018-10-02   ประชาสัมพันธ์การรับโอนเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (ผู้อำนวยการกองคลัง - นักบริหารงานการคลังระดับกลาง)
2018-09-27   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ
2018-09-19   ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ แอปพลิเคชันศูนย์การเรียนรู้อาเซียน สถ. และวารสารอาเซียน สถ. (e-Magazine)
2018-09-19   แจ้งบัญชาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
2018-09-17   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 17"
2018-09-11   กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!!!!!
2018-09-04   ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (จ่ายจากเงินสะสม)
2018-08-28   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
2018-08-23   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่ง คนงาน และ ผู้ดูแลเด็ก)
2018-08-16   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนงาน และผู้ดูแลเด็ก)
2018-08-16   เชิญชวนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดืมสุราแห่งชาติ
2018-08-08   เชิญชวนร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย “แอโรบ๊อคซิ่ง”
2018-08-07   ประกาศ เรื่อง รับโอนเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
2018-08-01   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันสัตวแพทย์ไทย ประจำปี 2561 "สัตวแพทยไทยใส่ใจสุขภาพทุกชีวิต"
2018-07-25   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
2018-07-23   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
2018-07-23   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง คนงาน และ ผู้ดูแลเด็ก)
2018-07-17   ประชาสัมพันธ์การรับโอนเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
2018-07-12   ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน
2018-07-06   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก)
2018-06-27   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)
2018-06-27   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา และพนักงานดับเพลิง)
2018-06-18   ขอเชิญประชุมประชาคมหมู่บ้าน
2018-06-18   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง
2018-06-11   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)
2018-06-01   ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ปั่นจักรยาน...รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ เนื่องในวันจักรยานโลก (3 มิถุนายน 2561)
2018-05-31   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
1

ข่าว และกิจกรรม