องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2019-06-12   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
2019-06-04   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรร และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง
2019-05-28   สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอเชิญร่วมตอบแบบความคิดเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะสุดท้าย และความตาย
2019-05-28   มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2019-05-27   ประกาศ การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2019-05-24   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ (การทำข้าวมันไก่) วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
2019-05-15   เชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
2019-05-14   การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-05-13   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
2019-05-01   ขอความร่วมมือเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-04-25   ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
2019-04-05   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดชลบุรี
2019-04-05   เชิญชวนร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562
2019-04-05   ประกาศ บัญชีรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
2019-03-29   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก นักเรียน/นักศึกษา เพื่อทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
2019-03-21   ประกาศ รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
2019-03-20   แจ้งหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. 2562 ในเขตพื้นที่ อบต.บางพระ
2019-03-19   แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
2019-03-18   ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (18 มี.ค 2562)
2019-03-14   ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2019-02-22   ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
2019-02-21   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีการศึกษา 2562
2019-02-04   การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ 2562
2019-02-04   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562
2019-01-22   รายงานผลการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสุครีบ บนทางหลวงหมายเลข 3 กม.112+875 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
2019-01-17   การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562
2019-01-15   ประกาศ เรื่อง รับโอนเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
2019-01-15   เชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2019-01-14   ชี้แจงค่า Ft สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประจำเดือน ม.ค. - เม.ย. 2562
2018-12-06   การจัดตั้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง
2018-11-29   การเข้าใช้แอปพลิเคชันแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง (Traffy Fondue)
2018-11-29   เชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 9 (วันพ่อแห่งชาติ)
2018-11-28   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
2018-11-27   โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2
2018-11-22   ประกาศ การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-11-19   ขอเชิญชวนร่วมจัดตั้งกองทุนประทีปแห่งธรรม
2018-11-07   ประกาศ เรื่อง อนุมัติและใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2018-11-07   ประกาศ เรื่อง อนุมัติและใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
2018-11-07   ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางพระ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1-2)
2018-10-30   เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ จุลสาร วารสาร นิตยสาร ที่อยู่ในสภาพดี โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน
 
1
2

ข่าว และกิจกรรม