องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2019-04-05   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดชลบุรี
2019-04-05   เชิญชวนร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562
2019-04-05   ประกาศ บัญชีรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
2019-03-29   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก นักเรียน/นักศึกษา เพื่อทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
2019-03-21   ประกาศ รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
2019-03-20   แจ้งหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. 2562 ในเขตพื้นที่ อบต.บางพระ
2019-03-19   แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
2019-03-18   ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (18 มี.ค 2562)
2019-03-14   ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2019-02-22   ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
2019-02-21   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีการศึกษา 2562
2019-02-04   การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ 2562
2019-02-04   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562
2019-01-22   รายงานผลการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสุครีบ บนทางหลวงหมายเลข 3 กม.112+875 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
2019-01-17   การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562
2019-01-15   ประกาศ เรื่อง รับโอนเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
2019-01-15   เชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2019-01-14   ชี้แจงค่า Ft สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประจำเดือน ม.ค. - เม.ย. 2562
2018-12-06   การจัดตั้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง
2018-11-29   การเข้าใช้แอปพลิเคชันแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง (Traffy Fondue)
2018-11-29   เชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 9 (วันพ่อแห่งชาติ)
2018-11-28   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
2018-11-27   โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2
2018-11-22   ประกาศ การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-11-19   ขอเชิญชวนร่วมจัดตั้งกองทุนประทีปแห่งธรรม
2018-11-07   ประกาศ เรื่อง อนุมัติและใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2018-11-07   ประกาศ เรื่อง อนุมัติและใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
2018-11-07   ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางพระ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1-2)
2018-10-30   เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ จุลสาร วารสาร นิตยสาร ที่อยู่ในสภาพดี โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน
2018-10-19   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-10-11   มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2018-10-02   ประชาสัมพันธ์การรับโอนเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (ผู้อำนวยการกองคลัง - นักบริหารงานการคลังระดับกลาง)
2018-09-27   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ
2018-09-19   ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ แอปพลิเคชันศูนย์การเรียนรู้อาเซียน สถ. และวารสารอาเซียน สถ. (e-Magazine)
2018-09-19   แจ้งบัญชาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
2018-09-17   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 17"
2018-09-11   กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!!!!!
2018-09-04   ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (จ่ายจากเงินสะสม)
2018-08-28   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
2018-08-23   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่ง คนงาน และ ผู้ดูแลเด็ก)
 
1
2

ข่าว และกิจกรรม