องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฯ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน จากอาจารย์ปัญจพร ปัญจะ และ อาจารย์เบญจมาศ วงสาลี คณะสัตวแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ข่าว และกิจกรรม