องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 ให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสาธิตวิธีการปลูกพืชไร้ดิน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักปรับตัวและสามารถนำความรู้และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยการบรรยายของ ดร.สรรลาภ สงวนดีกุล

ข่าว และกิจกรรม