องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเป็นประธานเปิดโครงการฯ และวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าว และกิจกรรม