องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว สำหรับหมู่ที่ 5 และ 11 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ข่าว และกิจกรรม