องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดโครงการประหยัดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ให้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการประหยัดพลังงาน เพื่อให้หน่วยงานราชการเป็นแบบอย่างให้กับภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลดรายจ่ายให้กับประเทศ และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในด้านการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน โดยมีนางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และวิทยากรโดย นายก้องเกียรติ กิตติคุณ นักวิชาการพลังงาน สำนักงานพลังงาน จ.ชลบุรี

ข่าว และกิจกรรม