องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ งานกฎหมายและคดี องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม “อบต.บางพระ ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม (ประมวลจริยธรรม) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี

ข่าว และกิจกรรม