องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ วิทยากรโดยคณะอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมอนามัยกำหนด และมอบป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ให้แก่ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจประเมิน

ข่าว และกิจกรรม