องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เพื่อรับทราบรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และร่วมกันหารือแนวทางในการพัฒนาตำบลบางพระต่อไป

ข่าว และกิจกรรม