องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายประสิทธิ์ เตชะมา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
  

นายรัฐพงษ์ บำรุงญาติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

 
     
 
นางสาวกันตา ธวาบุญรัศมี
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.


นางเนาวรัตน์ ศรีสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
     

นางพัชรี เศรษฐวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

นางสาวภัณฑิลา ทองคำดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นางวราภรณ์ บุญทนาวงศ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

บุคลากร