องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

หน่วยงานต่างๆ

สำนักงานปลัด
     
 
กองคลัง
     
 
กองช่าง
     
 
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
     
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     
 
กองสวัสดิการสังคม
     
 
งานป้องกันฯ
 

บุคลากร