องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ผู้บริหาร

 

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 


นายมนตรี เดชชีวะ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ


นางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 

นายวิชิต เจริญธรรม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

 

 

 
 

บุคลากร