องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง                                 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   เดือนกันยายน 2561                                      ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561)
   เดือนสิงหาคม 2561                                      ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)
   เดือนกรกฎาคม 2561                                    ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561)
   เดือนมิถุนายน 2561                                      ไตรมาสที่ 41(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)
   เดือนพฤษภาคม 2561                                    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                                    
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 27 กันยายน 2561
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 14 กันยายน 2561
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
 
แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   แผนการดำเนินการเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561
   แผนการดำเนินการเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระสี่ปี
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
 
แผนการดำเนินงาน                                                            
    แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
   รายงานการติดตามและประเมินผล รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-2
   รายงานการติดตามและประเมินผล รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
 

บริการประชาชน