องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนการดำเนินการเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระสี่ปี

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

แผนการดำเนินงาน


รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
 

บริการประชาชน